Εργαστήρια Δοκιμών

Εργαστήρια Δοκιμών

Τα Εργαστήρια Δοκιμών της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΕ είναι άρτια εξοπλισμένα και στελεχωμένα με προσωπικό πολυετούς εμπειρίας στο αντικείμενο. Ο εξοπλισμός και η τεχνογνωσία επιτρέπουν τη διεξαγωγή δοκιμών υλικών:

 • Εδαφικών – αδρανών
 • Σκυροδέματος
 • Ασφαλτικών

Τα Εργαστήρια Δοκιμών διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για την υποδοχή και διατήρηση των δειγμάτων και την εκτέλεση των δοκιμών. Οι χώροι συμπληρώνονται από αντίστοιχους χώρους γραφείων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τα στελέχη του Εργαστηρίου για την εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων τους.

Τα όργανα και οι συσκευές του Εργαστηρίου Δοκιμών της ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε, που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των δοκιμών και ο λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις, έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων προτύπων και προδιαγραφών και παράλληλα να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και άλλες συνθήκες για την ορθή και άρτια διενέργεια των δοκιμών και την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού του Εργαστηρίου.

Το σύνολο των διαδικασιών λειτουργίας των Εργαστηρίων Δοκιμών εντάσσονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας και είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2015 από το Φορέα Πιστοποίησης TUV NORD CERT.

Εργαστήρια Δοκιμών

Εδαφικά – αδρανή

 • Προσδιορισμός Φυσικής Υγρασίας Εδάφους & Βράχου
 • Προσδιορισμός Ορίου Υδαρότητας και Ορίου Πλαστικότητας
 • Κοκκομετρική Ανάλυση Λεπτόκοκκων και Χονδρόκοκκων Αδρανών Υλικών
 • Προσδιορισμός Υλικού Λεπτότερου του Κόσκινου Νο 200 σε Αδρανή Υλικά
 • Προσδιορισμός Υλικού Λεπτότερου του Κόσκινου Νο 200 σε Εδάφη
 • Προσδιορισμός Ισοδύναμου Άμμου
 • Προσδιορισμός Ειδικού Βάρους και Υδατοαπορροφητικότητας Χονδρόκοκκων Υλικών
 • Προσδιορισμός Επιτόπου Πυκνότητας Εδαφών (Sand Cone)
 • Προσδιορισμός Επιτόπου Πυκνότητας Εδαφών (TROXLER)

Σκυροδέματα

 • Προσδιορισμός Αντοχής σε Κάμψη Δοκιμίων Σκυροδέματος
 • Προσδιορισμός Αντοχής σε Θλίψη Δοκιμίων Σκυροδέματος
 • Προσδιορισμός Αντοχής Δοκιμίων Σκυροδέματος σε Θλίψη με Καπέλωμα (καρότα)
 • Δοκιμή Κάθισης
 • Προσδιορισμός Περιεχόμενου Αέρα

Ασφαλτικά

 • Προσδιορισμός Φαινόμενου Ειδικού Βάρους Συμπυκνωμένων Ασφαλτικών Μιγμάτων (Ανοικτού Τύπου)
 • Προσδιορισμός Φαινόμενου Ειδικού Βάρους Συμπυκνωμένων Ασφαλτικών Μιγμάτων (Κλειστού Τύπου)
 • Προσδιορισμός Ποσοστού Ασφάλτου Ασφαλτομίγματος
 • Κοκκομετρική Ανάλυση Αδρανών Ασφαλτομίγματος
 • Προσδιορισμός Βαθμού Συμπύκνωσης Ασφαλτικών Μιγμάτων (TROXLER)

Δειγματοληψίες

 • Δειγματοληψία Αδρανών-Εδάφους
 • Δειγματοληψία Νωπού Σκυροδέματος
 • Δειγματοληψία Πυρήνων Σκληρυμένου Σκυροδέματος από Οριζόντια Στοιχεία
 • Δειγματοληψία Ασφαλτομίγματος ή Ασφαλτικού Υλικού
 • Δειγματοληψία Ασφαλτοτάπητα

Δειγματοληψίες

 • Δειγματοληψία Αδρανών-Εδάφους
 • Δειγματοληψία Νωπού Σκυροδέματος
 • Δειγματοληψία Πυρήνων Σκληρυμένου Σκυροδέματος από Οριζόντια Στοιχεία
 • Δειγματοληψία Ασφαλτομίγματος ή Ασφαλτικού Υλικού
 • Δειγματοληψία Ασφαλτοτάπητα

Εξοπλισμός

 • Πρέσα κάμψης δοκιμίων σκυροδέματος
 • Πρέσα θλίψης δοκιμίων σκυροδέματος
 • Θάλαμος συντήρησης δοκιμίων
 • Συσκευή μέτρησης αέρος νωπού σκυροδέματος
 • Φούρνος
 • Διάταξη υπολογισμού ορίων πλαστικότητας-υδαρότητας
 • Σετ Ισοδύναμου άμμου
 • Σετ συμπύκνωσης άμμου
 • Συσκευή μέτρησης συμπύκνωσης TROXLER
 • Εκχυλιστήρες
 • Ηλεκτρική κοσκινίστρα
 • Ζυγοί
 • Κόσκινα
 • Σετ δοκιμής κάθισης
 • Σετ ζύγισης στο νερό
 • Θερμόμετρα
 • Κυβικά δοκίμια
 • Πρισματικά δοκίμια
ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner