Εταιρική πολιτική

Όλοι οι εργαζόμενοι στην ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ Α.Ε., Διοίκηση και Προσωπικό, δεσμεύονται να λειτουργούν πάντα μέσα στα πλαίσια των εφαρμοζόμενων κανονισμών και της ισχύουσας νομοθεσίας, έχοντας σαν βασική και αδιαπραγμάτευτη επιδίωξη την πλήρη και συνεπή ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων από την ύπαρξη και λειτουργία της μερών αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της και την από μέρους της διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων και των θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Αυτή η δέσμευση υλοποιείται μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Εταιρικής Διαχείρισης που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 και ΟΗSΑS 18001:2007 και χαρακτηρίζεται από:

Συνεχή προσπάθεια για:

  • Την αποσαφήνιση του πλαισίου λειτουργίας και των αλλαγών του.
  • Την κατανόηση των υπαρχουσών και μελλοντικών αναγκών των Πελατών της Εταιρείας και του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού περιβάλλοντός της.
  • Την αναζήτηση με σκοπό τον εντοπισμό υλικών, διεργασιών, προϊόντων και εκπομπών που αφορούν τη λειτουργία της και προκαλούν ή μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προσδιορισμό και εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή, τη μείωση ή τον έλεγχο των επιπτώσεων αυτών, όπου αυτό είναι δυνατό και οικονομικά βιώσιμο.
  • Την έρευνα με σκοπό τον εντοπισμό, την αναγνώριση της ταυτότητας και την αξιολόγηση των κινδύνων που προκύπτουν για το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τους Υπεργολάβους και όλους όσους επηρεάζονται από τη λειτουργία της και προσδιορισμό και εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή, τη μείωση ή τον έλεγχο των επιπτώσεων αυτών.
  • Την ανάπτυξη και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που να καθιστά δυνατή την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προς όφελος της Εταιρείας και την έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του
  • Τη διατήρηση σε πλήρη εγρήγορση του προσωπικού και των στελεχών της σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
  • Την εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς εργασίας σε όλους τους εργασιακούς χώρους (γραφεία και εργοτάξια), με έμφαση στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας και ετοιμότητας έναντι καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.
  • Την ανάπτυξη και διατήρηση επικοινωνίας και άριστων σχέσεων συνεργασίας με τους προμηθευτές και υπεργολάβους, την τοπική κοινωνία, αλλά και με κάθε αρμόδιο φορέα με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας και την αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων που προκύπτουν για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
  • Την περιοδική ανασκόπηση της ορθότητας του τρόπου λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς της στη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, στο περιβάλλον και στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία και αναζήτηση τρόπων για τη συνεχή βελτίωσή της.
  • Την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τον τρόπο λειτουργίας της για λήψη αποφάσεων και για εξάλειψη και πρόληψη ανεπιθύμητων καταστάσεων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της δραστηριότητάς της καθώς και του τρόπου λειτουργίας της.
ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΠΑ Banner